การจัดการต้นทุน
แม้ว่าการขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าหากต้นทุนไม่ถูกคำนวณอย่างที่เป็นผู้จัดการจะไม่เห็นผลกำไรที่ถูกต้อง
ECOUNT ERP ช่วยให้จัดการต้นทุนและผลกำไรได้อย่างง่ายซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการธุรกิจ
ฟีเจอร์
 • ต้นทุนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติรวมถึงวัตถุดิบ / วัสดุย่อย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิต
 • แสดงสถานะผลกำไรและรายงานที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนต่าง ๆ ตามแต่ละประเภทของธุรกิจ
 • คุณสามารถเปรียบเทียบต้นทุนที่ลงทะเบียนล่วงหน้ากับต้นทุนจริงที่คำนวณได้หลังการผลิต ดังนั้นคุณสามารถวางแผนที่คุณต้องการลดต้นทุนในอนาคตได้
  FAQ
  • ต้องคำนวณราคาต้นทุนเองหรือไม่
   ไม่ต้องคำนวณเอง หากป้อนเฉพาะข้อมูลสินค้าเข้าออก โปรแกรมจะคำนวณต้นทุนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติม
  • สามารถคำนวณต้นทุนตามการผลิตได้หรือไม่
   สามารถคำนวณต้นทุนได้จากวัตถุดิบ / วัสดุย่อยที่ถูกใช้ในแต่ละกระบวนการ และอัตราผลผลิตของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
  • นอกจากต้นทุนการผลิตโดยตรง สามารถใช้ต้นทุนการผลิตทางอ้อมได้หรือไม่
   สามารถคำนวณต้นทุนที่ถูกต้องรวมถึงต้นทุนแรงงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
  • วิธีการคำนวณต้นทุนช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
   รองรับวิธีต้นทุนเฉลี่ย วีธีเข้าก่อนออกก่อน วิธีการซื้อต้นทุนล่าสุด และในตอนตรวจสอบต้นทุน สามารถเลือกเกณฑ์ได้อย่างอิสระ
  • สามารถใช้ต้นทุนการผลิตสำหรับการคำนวณบัญชีได้หรือไม่
   รองรับรายงานที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป/มาตรฐานของสินค้า/การเพิ่ม/การลด/ และจำนวนเงินของสต็อกสุดท้าย และสามารถเรียกดูจำนวนเงินประเมินของสต็อกระหว่างการคำนวณบัญชีได้
  • สามารถสรุปผลลัพธ์ของธุรกิจ โดยเปรียบเทียบต้นทุนกับยอดขายได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบจำนวนกำไรและอัตรากำไรโดยเปรียบเทียบค่ายอดขายกับค่าแลกเปลี่ยนเงิน
  • สามารถคำนวณต้นทุนจากอัตราผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่
   ไม่ว่าจะคำนวณต้นทุนตาม BOM หรือคำนวณต้นทุนจากประวัติที่แสดงการสูญเสีย สนับสนุนการเลือกให้กับผู้ใช้งานในระหว่างการคำนวณต้นทุน
  • สามารถดูกำไรจากการขายปลีกได้อย่างง่ายหรือไม่
   หากคุณบันทึกเฉพาะการซื้อและการขาย คุณสามารถตรวจสอบสถานะกำไรของแต่ละช่วงเวลา เช่น รายวันและรายเดือนได้อย่างง่ายดาย
  • มีต้นทุนมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัทของฉันแล้ว สามารถจัดการได้หรือไม่
   สามารถสร้างต้นทุนมาตรฐานและสามารถตรวจสอบรายงานที่เปรียบเทียบกับต้นทุนจริงได้
  • นอกจากค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้น สามารถแสดงราคาต้นทุนได้หรือไม่
   เมื่อเข้าสู่ประวัติการซื้อ คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและแสดงราคาต้นทุนพร้อมกันได้
  • ต้องการตรวจดูแค่อัตรากำไรของลูกค้า / ผู้ขายได้หรือไม่
   ระหว่างตรวจสอบต้นทุนและกำไรคุณสามารถตรวจสอบเฉพาะลูกค้า / ผู้ขายได้
  • ต้องการตรวจสอบอัตรากำไรของแต่ละสินค้าที่ขายในระยะหนึ่งเดือน มีเมนูที่สามารถตรวจสอบได้โดยตรงหรือไม่
   ตอนที่ตรวจสอบกำไร คุณสามารถตรวจสอบต้นทุน กำไร และอัตรากำไรของแต่ละสินค้าได้โดยค้นหาเฉพาะสินค้านั้น ๆ
  ฟังก์ชันหลัก
  • วิธีการคิดต้นทุนที่เหมาะกับบริษัทคุณ
   • คุณสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์เป็นรายเดือนโดยเลือกวิธีการคิดต้นทุนที่ต้องการ (วิธีต้นทุนเฉลี่ย, วิธีเข้าก่อนออกก่อน, วิธีการซื้อต้นทุนล่าสุด)
   • คุณสามารถเลือกได้ว่าจะคำนวณปริมาณการใช้วัตถุดิบ / วัสดุย่อยและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่นำไปผลิตตาม BOM หรือปริมาณการใช้จริง
   • ค่าใช้จ่าย Outsource ที่จะแสดงให้เห็นในค่าใช้จ่ายนั้นสามารถเลือกคำนวณได้ตามค่าใช้จ่าย Outsource ที่ป้อนไว้ล่วงหน้าเมื่อทำการลงทะเบียนสินค้าหรือค่าใช้จ่าย Outsource ที่เกิดขึ้นจริง
   • นอกจากค่าใช้จ่าย Outsource แล้วสามารถแสดงต้นทุนของแต่ละกระบวนการทำงานและสินค้าได้ เช่น ต้นทุนค่าแรง ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายนำเข้าพิเศษ
  • รายงานต้นทุนต่าง ๆ
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะกำไรของแต่ละสินค้าและลูกค้าตามต้นทุนที่คำนวณได้
   • คุณสามารถตรวจสอบอัตรากำไรและจำนวนสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดายโดยอิงตามสลิปขาย / ใบสำคัญซื้อโดยไม่ต้องสร้างต้นทุนและสามารถใช้เป็นประโยชน์ในธุรกิจขายปลีก
   • คุณสามารถดูรายละเอียดการคำนวณต้นทุนได้โดยคลิกที่จำนวนต้นทุน
   • เมื่อสร้างต้นทุนตามปริมาณการใช้จริงสามารถตรวจสอบความแตกต่างของผลผลิตได้โดยเปรียบเทียบกับ BOM ที่ลงทะเบียน
  • ต้นทุนล่วงหน้า vs ต้นทุนจริง
   • คุณสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างต้นทุนล่วงหน้า (คาดคะเน) ก่อนการผลิตและต้นทุนจริงหลังการผลิต
   • วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงผ่านความแตกต่างของราคาวัสดุ, ความแปรปรวนของผลตอบแทน, ความแตากต่างของต้นทุนค่าแรง / ค่าใช้จ่าย / ค่าใช้จ่าย Outsourcing
   • หากต้นทุนจริงสูงกว่าต้นทุนล่วงหน้า คุณจะต้องค้นหาสาเหตุของการเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดและลดต้นทุน
  การจัดการต้นทุน