ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

การจัดการต้นทุน

ปริมาณและต้นทุนของวัตถุดิบที่นำมาผลิตจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติโดยวิธีการคิดต้นทุนมาตรฐาน
  • การคิดต้นทุนจริงสามารถทำได้ทุกเดือนโดยเลือกวิธีการคิดต้นทุนที่ต้องการ (ต้นทุนเฉลี่ย, FIFO, ราคาซื้อล่าสุด)
  • คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานการใช้วัตถุดิบตาม BOM เริ่มต้นหรือการใช้จริงที่บันทึกไว้
  • นอกเหนือจากต้นทุนวัตถุดิบคุณสามารถใช้แรงงาน,ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมจ้างกับแต่ละกระบวนการและสินค้า
คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพการผลิตได้โดยการกำหนดต้นทุนมาตรฐานการผลิตให้กับรายการของคุณ
  • คุณสามารถประมาณการต้นทุนมาตรฐานตาม BOM และข้อมูลรายการได้
  • ประเมินประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างง่ายดายกับต้นทุนจริง โดยเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนจริงของสินค้า
Ecount ช่วยคำนวณและจัดการกำไรอย่างง่ายดาย
  • คำนวณต้นทุนและตัวเลขการขายโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถดูกำไรและอัตรากำไรได้สุทธิ
  • สำหรับธุรกิจค้าปลีกคุณสามารถสอบถามกำไรตามวัน,สินค้า, และลูกค้า โดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
  • สำหรับการผลิตคุณสามารถดึงกำไรรายเดือนตามวิธีการบัญชีต้นทุนที่ บริษัท ของคุณกำหนด
  • แม้ว่ากระบวนการผลิตจะซับซ้อน แต่ก็เป็นไปได้ที่จะคำนวณต้นทุนจริงสำหรับแต่ละกระบวนการ