ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

จัดการบัญชีเงินเดือน

คุณสามารถตั้งค่าสูตรและวิธีการจ่ายเงินเดือนของคุณได้อย่างง่ายดาย
 • คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขประเภทรายได้และการหักเงินได้อย่างง่ายดาย
 • ตั้งค่าประเภทแรงงาน, การยกเว้น, สูตรการคำนวณ และอื่น ๆ
 • เลือกระหว่างเงินเดือนหรือประเภทตัวแปร ต่อพนักงาน
 • คุณสามารถแยกค่าจ้างตามแผนก, โครงการ หรือรายบุคค ลด้วยการคำนวณเฉพาะ
คำนวณเงินเดือนด้วยการคลิกปุ่ม
 • รายได้และการหักเงินจะคำนวณโดยอัตโนมัติ ตามการตั้งค่าเบี้ยเลี้ยงรายได้และการหักเงิน
 • คุณสามารถคำนวณจำนวนเงินค่าล่วงเวลาตามหน่วยเวลา (รายวันหรือรายชั่วโมง) เป็นชุดโดยการเชื่อมโยงเวลาและบันทึกการเข้างานต่างๆ
คุณสามารถดูข้อมูลเงินเดือนในรูปแบบต่างๆ
 • คุณสามารถดูประวัติเงินเดือนผ่านรูปแบบรายงานที่หลากหลายซึ่งเสนอรายละเอียดบัญชีเงินเดือน
 • แสดงรายละเอียดบัญชีเงินเดือนในรูปแบบเช็คเงินค่าจ้าง และแก้ไขการตั้งค่าการพิมพ์เพื่อปรับเครื่องพิมพ์ของคุณให้เหมาะสม
การคำนวณเงินเดือนเป็นเพียงการเริ่มต้น
 • สามารถใช้ข้อมูลเงินเดือนกับรายงานบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดาย
 • คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเงินเดือนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อโอนข้อมูลเข้าหรือออกจาก ERP
 • เข้าถึงรายงานที่แสดงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานภาษี