ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

บัญชีแยกประเภทคลังสินค้า/รายงาน

เราจัดทำรายงานที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ
  • รายงานการจัดการ: ยอดสินค้าคงคลัง / การรับสินค้าคงคลัง / รายงานสินค้าคงคลัง และอื่นๆ
  • การขายที่เกี่ยวข้อง: สถานะการขาย / สถานะที่ยังไม่ขาย / สถานะกำไร / สถานะการเสนอราคา
  • การซื้อที่เกี่ยวข้อง: สถานะการซื้อ / สถานะการสั่งซื้อ /คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับ
  • การผลิตที่เกี่ยวข้อง: สถานะการสั่งงาน / สถานะการผลิต / เบิกจ่ายสินค้า / ผลิตสินค้า
  • อื่นๆ: สถานะการโอนคลังสินค้า / สถานะอัตราข้อบกพร่อง / สถานะการปรับสินค้าคงคลัง
ข้อมูลที่คุณป้อนจะปรากฏอัตโนมันในสินค้าคงคลัง
  • ข้อมูลที่ป้อนโดยแต่ละคนจะอยู่ในการขาย การจัดซื้อ และการผลิต ปรากฏให้เห็นได้อัตโนมัติในสิงค้าคงคลัง
  • ไฮเปอร์ลิงค์ช่วยให้คุณสามารถติดตามแหล่งที่มาของข้อมูล
คุณสามารถปรับรายงานให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทคุณ
  • คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่แตกต่างกันได้มากถึง 50 รายการสำหรับการพิมพ์แต่ละครั้ง และผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าถึงรายการแม่แบบที่ตั้งไว้ได้
  • คุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ Excel เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่ต้องการได้