จัดการสินทรัพย์ถาวร
ฟังก์ชันสินทรัพย์ถาวรของ ECOUNT อนุญาตให้โปรแกรมคำนวณการเสื่อมราคาเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ถาวรได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลการคำนวณในข้อมูลการชำระบัญชีทันที
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถจำแนกและจัดการทรัพย์สินของบริษัทของคุณตามที่ต้องการได้
 • สามารถคำนวณการเสื่อมราคาได้โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงลักษณะของสินทรัพย์
  FAQ
  • สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติได้หรือไม่
   คุณสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาได้โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น เช่น อายุการใช้งาน วิธีเสื่อมราคา ค่าที่มีอยู่ก่อนแล้ว ของสินทรัพย์ถาวร
  • สามารถจัดการแยกจำพวกอุปกรณ์เครื่องจักรกล / อาคาร / ที่ดิน ได้หรือไม่
   คุณสามารถป้อนและจัดการได้โดยลงทะเบียนสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภทล่วงหน้า
  • สามารถลงทะเบียนประวัติสินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่แล้วก่อนนำเข้าใน ECOUNT ได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการได้โดยลงทะเบียนประวัติที่ได้รับมาล่าสุดของทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนนำเข้าใน ECOUNT และประวัติค่าเสื่อมราคาของในช่วงระยะเวลาที่ใช้
  • สามารถจัดการสินทรัพย์ถาวรที่ขายทิ้งแล้วได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจำหน่ายสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว โดยลงทะเบียนประวัติทำการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
  • สามารถลงทะเบียนค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการสินทรัพย์ถาวร โดยป้อนค่าเสื่อมราคาแยกกัน
  • สามารถลงทะเบียนประวัติสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดได้หรือไม่
   คุณสามารถลงทะเบียนได้โดยอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดที่ Excel ได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถดาวน์โหลดบัญชีสินทรัพย์ไปยัง Excel ได้หรือไม่
   สามารถดาวน์โหลดรายงานทั้งหมดที่ไม่ใช่แค่บัญชีสินทรัพย์ ไปยัง Excel ได้
  • สามารถจัดการสินทรัพย์ของบริษัท เช่น อุปกรณ์เครื่องจักรกล รถยนต์ สิ่งของจำเป็น ได้หรือไม่
   คุณสามารถลงทะเบียนสินทรัพย์ถาวรต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากบริษัท และสามารถจัดการแยกบัญชีสินทรัพย์ได้
  • สามารถจัดการปิดบัญชีค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่
   สามารถแสดงประวัติค่าเสื่อมราคาที่คำนวณจาก ERP ได้ทันทีที่ข้อมูลการปิดบัญชี
  • สามารถจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับมาก่อนเข้า ERP ได้หรือไม่
   หากลงทะเบียนประวัติที่ได้รับมาล่าสุดและประวัติค่าเสื่อมราคาในช่วงเวลาที่ใช้ จะช่วยให้คุณจัดการสินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่แล้วก่อนเข้า ERP ได้
  • เมื่อฉันขายหรือทิ้งสินทรัพย์ สามารถจัดการได้อย่างไร
   คุณสามารถจัดการขายและทิ้งสินทรัพย์ผ่านการลดสินทรัพย์ และนอกจากนี้ยังสามารถแสดงการจัดการเอกสารทางบัญชีโดยอัตโนมัติ
  • มีวิธีที่ลงทะเบียนสินทรัยพ์ถาวรภายในครั้งเดียวหรือไม่
   คุณสามารถอัปโหลดสินทรัพย์ของบริษัทไปยัง ERP ได้อย่างง่ายดายโดยใช้การอัปโหลดข้อมูล Excel
  • สามารถจัดการปริมาณสินทรัพย์ถาวรได้หรือไม่
   เมื่อคุณลงทะเบียนสินทรัพย์ถาวร คุณสามารถเลือกว่าจะจัดการปริมาณได้หรือไม่ และสามารถตรวจสอบการเพิ่มและลดของสินทรัพย์ในบันทึกผลต่างสินทรัพย์
  • สามารถตั้งค่าอัตราค่าเสื่อมราคาโดยตรงในการเสื่อมราคาได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่าอัตราค่าเสื่อมราคาโดยตรงจากอายุการใช้งานในการเสื่อมราคา และหลังจากการคำนวณคุณสามารถแก้ไขค่าเสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้
  • ฉันสามารถรับรายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรที่จัดการโดย ECOUNT ใน Excel ได้หรือไม่
   คุุณสามารถดาวน์โหลดรายงานต่าง ๆ เช่น บัญชีสินทรัพย์ ไปยัง Excel ได้อย่างง่ายดาย
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการทรัพย์สินถาวร
   • สามารถป้อนและจัดการแบ่งประเภท เช่น วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา, การอบรมที่มีประโยชน์, มูลค่าซาก ของทรัพย์สิน
   • สามารถจัดการการเพิ่ม การขาย การกำจัด ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะสินทรัพย์
   • สามารถจัดการประวัติการเพิ่มและการลดของปริมาณกับจำนวนเงินในแต่ละสินทรัพย์
  • คำนวณการเสื่อมราคา
   • เพียงป้อนข้อมูลพื้นฐานของสินทรัพย์แต่ละรายการ คุณสามารถคำนวณการเสื่อมราคาโดยอัตโนมัติได้
   • จำนวนเงินการเสื่อมราคาที่คำนวณได้สามารถแสดงให้เห็นได้ทันทีในข้อมูลการชำระบัญชี
   • สามารถแสดงประวัติการได้รับสินทรัพย์และสถานะการคำนวณการเสื่อมราคาก่อนใช้งานใน ECOUNT ERP ได้
  จัดการสินทรัพย์ถาวร