ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

จัดการสินทรัพย์ถาวร

แบ่งประเภทและบริหารสินทรัพย์ของบริษัทอย่างง่ายดาย
  • แบ่งประเภทและบริหารสินทรัพย์อย่างง่าย
  • จัดการการเพิ่มขึ้น การขาย และการจำหน่ายหรือยกเลิกการใช้สินทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย
  • เก็บรักษาประวัติการเพิ่มขึ้น ลดลงของจำนวนต่อชนิดสินทรัพย์
ไม่ต้องพึ่งพาตัวแทนภาษีในการคำนวณค่าเสื่อมราคาอีกต่อไป
  • คำนวณค่าเสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ
  • ผลการคำนวณค่าเสื่อมราคาจะมีผลต่องบการเงินโดยทันที
  • คุณสามารถนำประวัติการซื้อทรัพสินย์และสถานะการคำนวณค่าเสื่อมราคา ในช่วงก่อนใช้ Ecount ERP มาใช้ได้