จัดการตามรายการ
ในอุตสาหกรรมที่มีสัญญาระยะยาว เช่น คำสั่งก่อสร้าง การสร้างโปรแกรม หรือจำนวนธุรกรรมขนาดใหญ่ต่อกรณี
จำเป็นต้องจัดการรายละเอียดของแต่ละธุรกรรมให้มากที่สุดเท่าการจัดการกองทุนโดยรวม
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถจัดการลูกหนี้ / เจ้าหนี้ในแต่ละการทำธุรกรรม
 • คุณสามารถวิเคราะห์ประวัติการทำธุรกรรมที่ป้อนในรายงานต่าง ๆ ได้
  FAQ
  • สามารถตรวจสอบสถานะรับ-จ่ายของลูกค้าได้หรือไม่
   คุุณสามารถจัดการสถานะรับ-ชำระเงินได้โดยสร้างหมายเลขสำหรับลูกหนี้/เจ้าหนี้
  • สามารถจัดการเงินที่จ่ายก่อนเงินงวดสุดท้าย / เงินงวดสุดท้ายได้หรือไม่
   เงินที่เหลือจากลูกหนี้ / เจ้าหนี้ทั้งหมดได้รับการจัดการ และสามารถตรวจสอบและป้อนสถานะเงินที่จ่ายก่อนเงินงวดสุดท้าย / เงินงวดสุดท้ายจากยอดเงินนั้น ๆ ได้
  • สามารถจัดการลูกหนี้อย่างละเอียดได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการลูกหนี้อย่างละเอียดได้โดยตรวจสอบประวัติการชำระของลูกหนี้/เจ้าหนี้ และสถานะลูกหนี้/เจ้าหนี้ หรือสถานะเพิ่ม/ลด
  • สามารถตรวจสอบและป้อนลูกหนี้ในแต่ละการทำธุรกรรมได้หรือไม่
   คุณสามารถป้อนประวัติการฝาก / การชำระที่เกี่ยวกับประวัติลูกหนี้ผ่านเมนูลงทะเบียนลดลูกหนี้ / เจ้าหนี้
  • สามารถป้อนข้อมูลส่วนลดการซื้อ / การขายได้หรือไม่
   คุณสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับส่วนลดการซื้อ/การขาย และจัดการใบสำคัญผ่านเมนูลงทะเบียนลดลูกนี้/เจ้าหนี้
  • สามารถจัดการเฉพาะยอดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ที่ไม่แสดงบัญชีได้หรือไม่
   ถ้าผ่านเมนูลงทะเบียนการลดลูกหนี้/เจ้าหนี้ แม้ว่าจะไม่แสดงบัญชี แต่สามารถลงทะเบียนและจัดการประวัติการลดได้
  • สามารถจัดการวันที่ด้วยการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดลูกหนี้ได้หรือไม่
   เมื่อเข้าสู่การขาย/ซื้อในแต่ละธุรกรรม คุณสามารถตั้งค่าวันที่ครบกำหนด และสามารถจัดการโดยการค้นหาและดูตามช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถจัดการประวัติการฝาก / การชำระเงินของลูกค้า / ผู้ขาย เช่น เงินสด เงินฝาก ตั๋วเงิน เช็ค ได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการประวัติได้โดยค้นหารูปแบบการลดจากสถานะการลดลูกหนี้/เจ้าหนี้
  • สามารถจัดการอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า / ผู้ขายได้หรือไม่
   คุุณสามารถกำหนดพื้นฐานสำหรับการประเมินการชำระต่อเนื่องและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า/ผู้ขายผ่านการจัดการแต่ละกรณี
  • สามารถจัดการยอดเงินที่ยังไม่ได้ชำระในแต่ละเดือนได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของแต่ละกรณีได้อย่างรวดเร็วผ่านรายละเอียดอายุหนี้เจ้าหนี้/ลูกหนี้
  • สามารถจัดการธุรกรรมที่ได้รับเงินในการทำธุรการที่ผ่านมาในตอนที่จัดการใบเสร็จรับเงินทำธุรกรรมสินค้าได้หรือไม่
   คุณสามารถดำเนินงานได้โดยรูปแบบการเลือกหมายเลขการติดตาม (ลูกหนี้) ในตอนที่รับเงิน โดยให้หมายเลขการติดตาม (ลูกหนี้) ที่ได้รับการบันทึกในแต่ละการทำธุรกรรม
  • สามารถตรวจสอบเฉพาะประวัติกำหนดการรับเงินตามระยะเวลาที่กำหนดในวันนี้ได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบได้โดยค้นหาและรวบรวมวันที่ครบกำหนดจากเมนูการจัดการลูกหนี้
  • สามารถตรวจสอบลูกหนี้และยอดคงเหลือในแต่ละเดือนของลูกค้า / ผู้ขายอย่างง่ายได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบลูกหนี้และยอดคงเหลือของลูกค้า / ผู้ขายได้อย่างรวดเร็วจากเมนูรายละเอียดอายุหนี้ลูกหนี้
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดค้างชำระที่ต้องชำระว่ายังไม่ได้ชำระตั้งแต่ตอนไหนได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายผ่านยอดคงเหลือของลูกหนี้ และอายุลูกหนี้ จากรายละเอียดอายุหนี้ลูกหนี้
  • มีการซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองจากลูกค้ารายหนึ่ง สามารถจัดการแยกเจ้าหนี้ที่ต้องชำระได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบยอดเงินทั้งหมดของเจ้าหนี้ที่ป้อนไว้ในแต่ละบัญชี / ลูกค้าในเมนูการจัดการเจ้าหนี้ได้อย่างรวดเร็ว
  • ฉันต้องการจัดการลูกหนี้ที่ได้รับด้วยวิธีการชำระแบบไหนบ้าง
   สามารถรววบรวมรูปแบบการจ่ายต่าง ๆ เช่น เงินสด และบัตรเครดิต ได้โดยลงทะเบียนประเภทที่ลดที่เมนูการจัดการลูกหนี้
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้ของลูกหนuhเจ้าหนี้
   • คุณสามารถเลือกวิธีจัดการประวัติลูกหนี้เจ้าหนี้ของคุณได้
   • หากคุณตั้งค่ายอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้คุณสามารถตั้งค่าหมายเหตุและวันหมดอายุเมื่อป้อนประวัติการซื้อการขายได้
   • สามารถจัดการรับ / จ่ายเงินในแต่ละหมายเหตุที่ได้รับได้
  • วิเคราะห์ประวัติการทำธุรกรรม
   • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละกรณีได้อย่างรวดเร็วผ่านตารางการวิเคราะห์ลูกหนี้เจ้าหนี้
   • สามารถกำหนด และเครดิตของลูกค้า/ความน่าเชื่อถือแต่ละรายตามการประเมิน
  จัดการตามรายการ